Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden zijn opgesteld om u als consument en ons als ondernemer te beschermen. Deze rechtsgeldige algemene voorwaarden bepalen wat u als klant en/of afnemer van ons mag verwachten en wat er van u wordt verwacht. Met bewoordingen zijn deze algemene voorwaarden een goede manier om u en ons te beschermen tegen eventuele risico's.

Meer lezen over onze algemene voorwaarden?

Geldigheid: de algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen en leveringen van Eco-Bouwmaterialen (verkoper), voor zover er niet uitdrukkelijk iets anders schriftelijk overeengekomen werd; ze gaan uitdrukkelijk voor de algemene voorwaarden van de klant (koper);

Algemeen: op alle geschriften waaronder prijslijsten, offertes, opdrachtbevestigingen, infobladen, folders, facturen, etc. van verkoper geldt prijswijzigingen, technische wijzigingen, assortiment wijzigingen, tekst- en drukfouten voorbehouden;

Levertijden: enkele dagen tot ca. 1-3 werkweken, afhankelijk van de voorraad; enkele producten alleen op bestelling te verkrijgen;

Levertijd indicatie: afgegeven levertijd indicaties zijn slechts ter indicatie en nooit bindend; wachturen worden niet vergoed of gecompenseerd;

Prijzen: alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW

Aanbiedingen en offertes: offertes zijn ten allen tijde vrijblijvend, geldigheidsduur offertes 1 maand, mits  anders overeengekomen;

Vrachtkosten: afhankelijk van de hoeveelheid en afstand; op aanvraag

Prijsbasis: datum van de opdrachtbevestiging van verkoper; prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Prijsveranderingen: prijzen en offertes zijn onder voorbehoud van externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers, wisselkoersveranderingen, transport kostentoeslagen, verhogingen van tol of havenkosten, laag- of hoogwater toeslag, diesel kostentoeslag, veranderingen in belastingen, etc., deze kunnen door de verkoper als toeslag op de oorspronkelijk afgesproken prijs in rekening worden gebracht zonder dat de koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden;

Terug trekkingsrecht: alle overeenkomsten zijn onder voorbehoud van ‘force majeur’ (overmacht), zoals stakingen, blokkades, files, in beslagname, aardbevingen, brand, grondstof tekort, productie stilstanden door machine-uitval, ex-/importverboden, en andere buiten de wil van verkoper of haar toeleveranciers ontstane overmachtsituaties; in zulke gevallen is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding;

Bindende overeenkomst: middels het toezenden van een schriftelijke opdrachtbevestiging (via mail) is de overeenkomst tussen Eco-Bouwmaterialen en de koper rechtsgeldig tot stand gekomen, behoudens de koper binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijke tegenbericht geeft; bestellingen en bevestigingen kunnen per e-mail gedaan worden;

Verpakkingen en europallets: tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door verkoper niet worden teruggenomen; meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan verkoper wordt teruggezonden; de meeste pallets zijn wegwerppallets; statiegeld op Europallets € 15,00 per stuk; na retourneren wordt € 12,50 per stuk gecrediteerd

Kleuren: natuurlijke producten kunnen lichte afwijkingen in kleuren, samenstelling en maatvoering vertonen; dit heeft geen nadelige gevolgen voor de technische kwaliteit; kleurverschillen kunnen onderdeel zijn van het product en derhalve geen grond tot reclamatie.

Kleuren op de webwinkel dienen ten alle tijden als indicatie te worden beschouwd.

Garanties: wettelijke productgarantie; product- en productiefouten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en voor het verwerken ervan schriftelijk/via mail te worden gereclameerd;

Beperking garantie:

 • de garantstelling is uitsluitend begrensd op waarde van de geleverde goederen, omruil kosten wacht- en verwerkers uren worden niet vergoed;
 • productschades en -fouten dienen direct bij in ontvangst name van de goederen te worden vastgesteld;
 • bij geen of onvolledige betaling vervalt de aanspraak op garantie;
 • voor de verwerking is uitsluitend de verwerker verantwoordelijk;
 • leveringen en transporten vinden plaats voor rekening en risico van de koper; rekening en risico gaan over op de koper ten laatste bij het vertrek van de levering van de magazijnen van de leveranciers of bij rechtstreekse leveringen vanaf het vertrek van de eventueel zich in het buitenland bevindende magazijnen van de leveranciers van Eco-Bouwmaterialen, mits niets anders schriftelijk overeengekomen;
 • bij levering franco reizen de zaken voor rekening van verkoper en zal ook het vervoer geschieden naar keuze van verkoper; bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening;

Opslag: alle materialen dienen droog, en op een vlakke ondergrond te worden opgeslagen

Betaaltermijn:

 • Indien niet anders aangegeven of overeengekomen geldt: binnen 14 dagen.
 • Bij een eerste levering dient betaling bijgeschreven te zijn voorafgaand aan de levering.
 • Uitsluiting eigendom: alle geleverde producten blijven eigendom van Eco-Bouwmaterialen tot volledige betaling; koper is ertoe gerechtigd de materialen in het gewone handelsverkeer te verwerken, te verbinden of door te verkopen onder voorbehoud van navolgende zekerheidsrechten:
  • koper staat zonder bijzondere afstandsverklaring tot zekerheid van alle vorderingen die Eco-Bouwmaterialen tegen hem heeft, ook alle toekomstige vorderingen uit de doorverkoop of uit de verwerking van het materiaal, samen met alle bijkomende rechten ten bedrage van de waarde van het materiaal bij voorrang af aan Eco-Bouwmaterialen;
  • indien het materiaal of de daaruit vervaardigde zaken essentiële bestanddelen worden van het terrein van een derde of indien koper daaruit wegens zijn prestatie vorderingen verkrijgt, dan staat hij deze vorderingen samen met alle bijkomende rechten bij voorrang af aan Eco-Bouwmaterialen en dit ten bedrage van de waarde van desbetreffende materiaal;
  • het materiaal waarvoor eigendomsvoorbehoud geldt, mag door de koper noch worden verpand, noch als zekerheid in onderpand worden gegeven
 • Leverbeperking: leveringen geschieden alleen na schriftelijke opdracht per brief of e-mail; of na volledige betaling;

Reclamaties van tekortkomingen: tekortkomingen, schades, volledigheid en kwaliteit van leveringen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd op de afleverbonnen te worden genoteerd; manco’s dienen tevens binnen 5 dagen schriftelijk te worden doorgegeven aan verkoper, anders gelden geleverde materialen en facturen als juist erkend; klachten rechtvaardigen in geen geval het weigeren van ontvangst van geleverde materialen noch de overeengekomen betaling; de koper is tot het afwikkelen van de reclamatie verantwoordelijk voor het volgens de richtlijnen opslaan van de geleverde materialen;

Retourneren: geleverde materialen worden niet retour genomen; indien uit het oogpunt van een coulance-regeling toch materialen geretourneerd worden dienen deze in onberispelijke ‘verkoop-staat’ te zijn en wordt maximaal 50% van de aankoopprijs gecrediteerd, hetgeen niet geldt voor producten die op maat voor de koper geproduceerd of besteld zijn, deze worden niet teruggenomen; Materialen ouder dan 3 maanden worden nooit terug genomen.

Recht: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en wordt domicilie gekozen in de vestigingsplaats van Eco-Bouwmaterialen.

Service & contact

 


Telefoonnummer: 0575 432 336
Ma t/m vr 08:30 - 17:00 uur


E-mail: info@eco-bouwmaterialen.nl
Ma t/m vr 08:00 - 17:00.

0